برنامه دور رفت هشتمین دوره لیگ برتر

* هفته اول:
سایپا کرج - پرسپولیس تهران
صباباتری قم - پیکان تهران
راه آهن تهران - ملوان انزلی
سپاهان اصفهان - پاس همدان
برق شیراز - پیام مشهد
ابومسلم مشهد - استقلال تهران
فولاد خوزستان - مقاومت سپاسی
پگاه گیلان - استقلال اهواز
مس کرمان - ذوب آهن اصفهان

* هفته دوم:
پاس همدان - پرسپولیس تهران
استقلال تهران - پگاه گیلان
ذوب آهن اصفهان - پیکان تهران
سایپا کرج- فولاد خوزستان
مقاومت سپاسی شیراز - راه آهن
پیام مشهد - سپاهان اصفهان
صباباتری قم - ابومسلم مشهد
استقلال اهواز - مس کرمان
ملوان انزلی - برق شیراز

* هفته سوم:
پرسپولیس تهران - ملوان انزلی
سپاهان اصفهان - استقلال تهران
سایپا کرج - پیکان تهران
راه آهن تهران - استقلال اهواز
ابومسلم مشهد - پاس همدان
فولاد خوزستان - پیام مشهد
پگاه گیلان - ذوب آهن اصفهان
مس کرمان - مقاومت سپاسی
برق شیراز - صباباتری قم

* هفته چهارم:
ذوب آهن اصفهان - پرسپولیس تهران
استقلال تهران - مس کرمان
مقاومت سپاسی - پیکان تهران
سایپا کرج - راه آهن تهران
پاس همدان - برق شیراز
پیام مشهد - پگاه گیلان
استقلال اهواز - ابومسلم مشهد
ملوان بندرانزلی - فولاد خوزستان
صباباتری قم - سپاهان اصفهان

* هفته پنجم:
پرسپولیس تهران - فولاد خوزستان
برق شیراز - استقلال تهران
ابومسلم مشهد - پیکان تهران
سپاهان اصفهان - سایپا کرج
راه آهن تهران - پاس همدان
استقلال اهواز - پیام مشهد
مس کرمان - ملوان بندرانزلی
مقاومت سپاسی شیراز - پگاه گیلان
صباباتری قم - ذوب آهن اصفهان

* هفته ششم:
مس کرمان - پرسپولیس تهران
استقلال تهران - صباباتری قم
پیکان تهران - راه آهن تهران
سایپا کرج - پگاه گیلان
پیام مشهد - پاس همدان
ذوب آهن اصفهان - ابومسلم مشهد
فولاد خوزستان - برق شیراز
مقاومت سپاسی شیراز - استقلال اهواز
ملوان بندرانزلی - سپاهان اصفهان

* هفته هفتم:
پرسپولیس تهران - پیام مشهد
استقلال اهواز - استقلال تهران
ملوان بندرانزلی - پیکان تهران
برق شیراز - سایپا کرج
راه آهن تهران - پگاه گیلان
پاس همدان - مس کرمان
ابومسلم مشهد - فولاد خوزستان
سپاهان اصفهان - ذوب آهن اصفهان
صباباتری قم - مقاومت سپاسی شیراز

* هفته هشتم:
پگاه گیلان - پرسپولیس تهران
راه آهن تهران - استقلال تهران
پیکان تهران - استقلال اهواز
سایپا کرج - ملوان بندرانزلی
ذوب آهن اصفهان - پاس همدان
پیام مشهد - صباباتری قم
مقاومت سپاسی - ابومسلم مشهد
فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان
مس کرمان - برق شیراز

* هفته نهم:
استقلال تهران - پرسپولیس تهران
پیکان تهران - پیام مشهد
سایپا کرج - ذوب آهن اصفهان
سپاهان اصفهان - راه آهن تهران
ملوان انزلی - پاس همدان
مس کرمان - ابومسلم مشهد
استقلال اهواز - فولاد خوزستان
صباباتری قم - پگاه گیلان
برق شیراز - مقاومت سپاسی شیراز

* هفته دهم:
پرسپولیس تهران - ابومسلم مشهد
مقاومت سپاسی شیراز - استقلال تهران
پگاه گیلان - پیکان تهران
سپاهان اصفهان - برق شیراز
راه آهن تهران - ذوب آهن اصفهان
پاس همدان - سایپا کرج
پیام مشهد - ملوان انزلی
مس کرمان - فولاد خوزستان
استقلال اهواز - صباباتری قم

* هفتم یازدهم:
برق شیراز - پرسپولیس تهران
پاس همدان - استقلال تهران
پیکان تهران - سپاهان اصفهان
سایپا کرج - مس کرمان
صباباتری قم - راه آهن
ابومسلم مشهد - پیام مشهد
فولاد خوزستان - پگاه گیلان
ملوان بندرانزلی - استقلال اهواز
ذوب آهن اصفهان - مقاومت سپاسی شیراز

* هفته دوازدهم:
سپاهان اصفهان - پرسپولیس تهران
پیکان تهران - استقلال تهران
مقاومت سپاسی - سایپا کرج
راه آهن تهران - برق شیراز
پاس همدان - فولاد خوزستان
پیام مشهد - مس کرمان
پگاه گیلان - ابومسلم مشهد
استقلال اهواز - ذوب آهن اصفهان
صباباتری قم - ملوان بندرانزلی

* هفته سیزدهم:
پرسپولیس تهران - مقاومت شیراز
ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران
برق شیراز - پیکان تهران
سایپا کرج - پیام مشهد
ابومسلم مشهد - راه آهن تهران
پاس همدان - استقلال اهواز
فولاد خوزستان - صباباتری قم
ملوان بندرانزلی - پگاه گیلان
مس کرمان - سپاهان اصفهان

* هفته چهاردهم:
صباباتری قم - پرسپولیس تهران
استقلال تهران - ملوان بندرانزلی
پیکان تهران - فولاد خوزستان
استقلال اهواز - سایپا کرج
راه آهن تهران - مس کرمان
مقاومت سپاسی شیراز - پاس همدان
ذوب آهن اصفهان - پیام مشهد
ابومسلم مشهد - برق شیراز
پگاه گیلان - سپاهان اصفهان

* هفته پانزدهم:
پرسپولیس تهران - پیکان تهران
فولاد خوزستان - استقلال تهران
سایپا کرج - ابومسلم مشهد
پیام مشهد - راه آهن تهران
پاس همدان - صباباتری قم
سپاهان اصفهان - استقلال اهواز
ملوان بندرانزلی - مقاومت سپاسی شیراز
مس کرمان - پگاه گیلان
برق شیراز - ذوب آهن اصفهان

* هفته شانزدهم:
استقلال اهواز - پرسپولیس تهران
سایپا کرج - استقلال تهران
پیکان تهران - پاس همدان
راه آهن تهران - فولاد خوزستان
مقاومت سپاسی شیراز - پیام مشهد
ابومسلم مشهد - سپاهان اصفهان
ذوب آهن اصفهان - ملوان بندرانزلی
برق شیراز - پگاه گیلان
صباباتری قم - مس کرمان

* هفته هفدهم:
راه آهن تهران - پرسپولیس تهران
پیام مشهد - استقلال تهران
مس کرمان - پیکان تهران
سایپا کرج - صباباتری قم
پاس همدان - پگاه گیلان
ملوان بندرانزلی - ابومسلم مشهد
فولاد خوزستان - ذوب آهن اصفهان
برق شیراز - استقلال اهواز
سپاهان اصفهان - مقاومت سپاسی شیراز
برنامه کامل دور رفت که از 15 مرداد ماه با حضور 18 تیم آغاز خواهد شد، به شرح زیر است:

/ 0 نظر / 8 بازدید